ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی » شرکت های مرتبط » پارایه پرتو گستر
دوشنبه, 01 مرداد 1397

پیام 12

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

امکان استفاده از دستگاه رابط سنسور IRT-SIM-01 در پایش سلامت سازه ها : جمع آوری اطلاعات حاصل از سنسورهای مختلف نصب شده بر روی یک سازه که بخش بسیار مهم سیستم پایش سلامت سازه است، به طور فزاینده‌ای پیچیده می‌باشد. کانال معمول برای انتقال داده‌ از یک سنسور به سیستم اکتساب داده‌، سیم اتصال است  که طول آن ممکن است تأثیر منفی بر روی داده‌های واقعی بدست آمده از اندازه گیری داشته باشد. بنابراین باید اطمینان حاصل شود که طول سیم اتصال به اندازه‌ای است که با سیستم اکتساب داده‌ها سازگار است. مجاورت با دستگاه‌های انتقال، مشابه دستگاه‌هایی که در یک ایستگاه رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، سبب تغییر و خرابی داده‌ها می‌شود. منابع اطلاعات تصادفی و فرعی باید در مراحل اولیه‌ی مانیتورینگ تشخیص داده شده و در حد امکان از آن‌ها جلوگیری شود. در مواردی که تعداد سنسورها زیاد است، سیم بندی نه تنها مشکل است بلکه ارتباط دادن بین سنسورها و داده‌های جمع آوری شده می‌تواند اشتباه و خطاهای زیادی را وارد اندازه گیری کند. بنابراین و با توجه به نکاتی که در طراحی دستگاه رابط سنسور IRT-SIM01 رعایت شده است، ضرورت استفاده از این دستگاه به منظور جمع آوری داده‌های حاصل از سنسورهای مختلف در مرحله‌ی اکتساب داده در پایش سلامت سازه ها آشکار می‌شود.

اطلاعات بیشتر در خصوص فرایند پایش سلامت سازه در آدرس زیر قابل دستیابی است:

آشنایی با فرایند پایش سلامت سازه ها