ابزار
ورود

مسیر: صفحه اصلی » محصولات » پیش نشانگر زلزله
دوشنبه, 28 خرداد 1397

شرح پیش نشانگر نذیر

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

اجزا و قسمتهاي مختلف دستگاه هشدار دهنده وقوع زمين لرزه


دستگاه هشدار دهنده وقوع زمين لرزه از اجزا و قسمتهاي متفاوتي تشکيل شده است. مهمترين اجزاي اين دستگاه به شرح زير مي باشند:

1 – شتاب سنجها

مبناي تشخيص وقوع زمين لرزه اندازه گيري شتاب حرکت زمين در محل تصب دستگاه ناشي از انتشار موج غير مخرب زمين لرزه مي باشد. براي تشخيص دقيق وقوع زمين لرزه بايد شتاب حرکت زمين در 3 جهت متفاوت به طور هم زمان ثبت و بررسي شود. با توجه به کم بودن ميزان شتاب حرکت زمين در زمان زمين لرزه بايد شتاب سنجهاي مورد استفاده از دقت بالايي برخوردار باشند تا دستگاه بتواند زمين لرزه هاي خفيف و نيز پيش لرزه و پس لرزه ها را به خوبي بررسي کند. در دستگاه هشدار دهنده وقوع زمين لرزه از 3 شتاب سنج خطي با دقت 2mg که g نشاندهنده شتاب جاذبه زمين مي باشد استفاده شده است. اين شتاب سنجها هرگونه جابجايي خطي و يا زاويه اي زمين را به طور همزمان در جهات مختلف بررسي مي کنند.

2 – فيلتر آنالوگ

بررسي دقيق و حذف نويز از مهمترين موارد در تمامي موارد اندازه گيري کميتها مي باشند. براي نسجش دقيق حرکت زمين نيز بايد از فيلتر مناسبي جهت حذف نويز و وروديهاي اتفاقي و غير واقعي استفاده نمود. با توجه به کم بودن مقدار شتاب جابجاييهاي زمين در هنگام زمين لرزه، بايد فيلتر مورد استفاده نيز از دقت بالايي برخوردار باشد. در دستگاه حاضر از فيلتر آنالوگ اکتيو درجه 5 براي حذف نويز استفاده شده است. نويز موجود در علائم ارسالي از شتاب سنجها پس از ورود به فيلتر حذف شده و موج مناسبي جهت تحليل در مراحل بعدي دستگاه به وجود مي آيد.

3 – ديجيتايزر

در دستگاه هشدار دهنده زمين لرزه تحليل ديجيتال صورت مي گيرد. براي اين منظور بايد علائم آنالوگ به صورت ديجيتال تبديل شوند. اين عمل در ديجيتايزر موجود در مجموعه صورت مي گيرد. در ديجيتايزر علائم آنالوگ به فرم ديجيتال در مي آيند و سپس خروجي ديجيتايزر جهت تجزيه و تحليل به پروسسور دستگاه انتقال مي يابد.

4 – پروسسور ديجيتال

بررسي و تجزيه و تحليل علائم دريافت شده مهمترين وظيفه دستگاه هشدار دهنده مي باشد. در پروسسور دستگاه علائم دريافتي که به صورت امواج پيوسته ديجيتال هستند به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. مهمترين وظايف پروسسور دستگاه به شرح زير هستند:


- حذف نوسانهاي با فرکانس بالا

مطالعات زمين شناسي نشان داده است که در زمين لرزه پوسته زمين با فرکانس کم و به طور پيوسته در فاصله زماني چند ثانيه به لرزش در مي آيد. براي تشخيص زمين لرزه از ساير لرزشها مانند عبور وسايل نقليه سنگين بايد فرکانس امواج ورودي به دقت بررسي شود و مواردي که ناشي از حرکت پوسته زمين نيستند حذف شوند. اين بررسي و حذف امواج هم شامل نوسانهاي با فرکانس بالا و هم شامل نوسانهاي گذراي بدون تکرار مي باشد. بدين ترتيب امواج دريافتي به دقت بررسي شده و امکان اشتباه در تشخيص زمين لرزه به حداقل مي رسد.

- تشخيص شدت زمين لرزه

اندازه گيري شدت لرزش زمين يکي از مهمترين موارد در ارزيابي زمين لرزه مي باشد. در کارهاي پژوهشي و آزمايشگاهي اندازه گيري لرزش زمين بر مبناي علمي خاصي انجام شده و نتيجه در مقياس ريشتر بيان مي گردد. در کاربردهاي عملي بهتر است که لرزش زمين بر مبناي خسارت وارده احتمالي و نه بر مبناي تحقيقاتي بيان گردد. در اين طبقه بندي زمين لرزه به چند دسته زمين لرزه خفيف بدون خسارت، زمين لرزه متوسط با خسارات کم، زمين لرزه شديد با خسارات قابل توجه و زمين لرزه بسيار شديد با خسارات فراوان تقسيم مي شود. اين طبقه بندي امکان دسته بندي اقدامات ايمني متناسب با شدت زمين لرزه را فراهم مي آورد. ويژگي ديگر اين طبقه بندي تفاوت شدت زمين لرزه براي ساختمانهاي با مقاومت متفاوت مي باشد. به عنوان مثال ممکن است يک زمين لرزه براي يک ساختمان ضعيف زمين لرزه شديد باشد در حالي که براي ساختمان مستحکم مجاور آن زمين لرزه متوسط به حساب بيايد.

دستگاه هشدار دهنده زمين لرزه داراي قابليت اندازه گيري شدت زمين لرزه مي باشد. در اين دستگاه زمين لرزه بر مبناي مقاومت ساختمان محل نصب دستگاه اندازه گيري شده و در 4 مقياس زمين لرزه خفيف، زمين لرزه متوسط، زمين لرزه شديد و زمين لرزه بسيار شديد تعيين مي گردد. پس از تشخيص شدت زمين لرزه پروسسور فرمان لازم را در هر مورد صادر مي کند. اين فرمانها بسته به نياز مي تواند از اطلاع دادن ساده تا قطع جريانهاي برق و گاز متفاوت باشد. تعريف شدت زمين لرزه بسته به محل کاربرد دستگاه مي تواند متفاوت باشد که اين موضوع در کاربرد عملي دستگاه انجام مي گردد.

5 – صفحه نمايش گرافيکي

براي مشاهده نتايج بررسي و تجزيه و تحليل دستگاه از صفحه نمايش گرافيکي استفاده شده است. در اين صفحه نمايس کليه نتايج به دست آمده از تحليل در پروسسور به همراه زمان وقوع زمين لرزه و درجه حرارت نشان داده مي شود. در صفحه نمايش دستگاه وقايع يک دقيقه گذشته به صورت موج گذرا نشان داده مي شود که براي بررسي و کسب اطلاعات مختلف در هر لحظه مناسب مي باشد.

6 - چراغهاي اخطار دهنده

در دستگاه هشدار دهنده براي ارائه سريع اطلاعات از 4 چراغ نشان دهنده شدت زمين لرزه استفاده شده است. اين چراغها بسته به شدت زمين لرزه به نوبت روشن شده و به سرعت اطلاعات لازم را به بيننده منتقل مي کنند. استفاده از اين چراغها در زمان قطعي برق و يا عدم ارتباط با ديگر وسايل هشدار دهنده نظير بلندگو نقش بسيار مهمي در هشدار دهي وقوع زمين لرزه ايفا مي کند.